Odrzucenie ogłoszenia – podstawowe przyczyny


1. Reklamy znajdują się na liście zabronionych na workmarket.eu

Istnieją reklamy, które nie mogą być publikowane na stronie workmarket.eu, ponieważ naruszają obowiązujące przepisy, nie są zgodne z zasadami naszej witryny i są treściami o niepożądanym charakterze. Nie zamieszczamy ogłoszeń o sprzedaży towarów lub usług, na przykład: „Wróżę z kart“, „Sprzedaję złom“, „Oddam w dobre ręce“ itp. Ta zasada obowiązuje całościowo na stronie workmarket.eu.


2. Ogłoszenie jest dublowane

Zduplikowane ogłoszenia wpływają na skuteczność samego ogłoszenia, co obniża jakość treści strony internetowej. W związku z tym powtarzające się reklamy zostaną odrzucone przez moderatora lub usunięte na podstawie skarg innych użytkowników.


3. Zasada strony workmarket.eu: jedno ogłoszenie – jedna posada

Ogłoszenia zamieszczane z kilkoma stanowiskami, zarówno od pracodawców, jak i od kandydatów są nieskuteczne, dlatego w jednym ogłoszeniu powinna być zawarta propozycja tylko jednej posady z jej pełnym opisem. Jeśli w jednym ogłoszeniu umieszczonych zostanie kilka różnych ofert, użytkownik automatycznie otrzyma wiadomość z linkiem pozwalającym dokonać korekty. Ogłoszenia na nasze stronie workmarket.eu można edytować i aktualizować samodzielnie.


4. Nieprawidłowe lub nieprawdziwe informacje o wynagrodzeniu

Wynagrodzenie wskazane w ogłoszeniu musi odpowiadać rzeczywistości i być tak dokładne, jak to tylko możliwe z zaznaczeniem waluty, w której planuje się dokonywać płatności. Ogłoszenie z rzetelną i dokładną wypłatą zwiększa wiarygodność autora, co czyni go najbardziej efektywnym. Ogłoszenia będą blokowane po otrzymaniu od wnioskodawców kolejnych skarg dotyczących niewiarygodnych informacji na temat płac.


5. Skargi

Każda ogłoszenie ma funkcję wysyłania reklamacji w przypadkach, gdy narusza ono „Zasady strony“. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług i utrzymania jakości ogłoszeń wszystkie reklamacje są sprawdzane, a następnie ogłoszenia są usuwane lub wysyłane do autora. Skargi są anonimowe.


6. Linki do innych tablic ogłoszeń

Zgodnie z „Zasadami strony“ linki do stron podmiotów trzecich z zakresu poszukiwania pracy nie są dozwolone. Takie reklamy są wysyłane do edycji i jeśli to konieczne następnie są usuwane.


Co powinienem zrobić, jeśli moja reklama nie jest moderowana?

Jeśli Twoje ogłoszenie zostało usunięte przez moderatorów, naruszyło ono jedną z zasad publikowania ogłoszeń na stronie workmarket.eu. Jeśli wiesz z jakiego powodu nastąpiło usunięcie, popraw swoje ogłoszenie i ponownie je opublikuj. Jeśli uważasz, że Twoje ogłoszenie zostało usunięte niesłusznie - napisz do nas w tej sprawie. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza opinii, w którym należy podać kod usuniętego ogłoszenia i opisać istotę problemu, który wystąpił. Przeanalizujemy twój list i odpowiemy w ciągu kilku godzin.

Wybierz linię autobusową